Domande riguardo a frasi esempio con, spiegazione d'utilizzo di "Nghe"s

Il significato di "Nghe" In varie frasi ed espressioni.

Q: Che cosa significa What does Bạn nói gì tôi nghe chưa hiểu mean ?
A: I don’t understand what you’re saying.
Q: Che cosa significa tôi đang học nghe tiếng Anh?
A: I'm learning to listen to English

Frasi esempio "Nghe"

Q: Mostrami delle frasi esempio con mình khá yếu phần nghe mún cải thiện nó , đồng thời mình rất thích hiphop thì mình nên nghe nhạc của ai.
A: Check the question to view the answer
Q: Mostrami delle frasi esempio con làm thế nào để nghe lưu loát được tiếng anh?
.
A: How to improve listening skills?

Traduzionde di "Nghe"

Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? Bạn có thể nghe tôi không?
A: Can you hear me?
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? nghe có tự nhiên không?
A: Can you write out the sentence?
Hơi khó hiểu. Bạn viết câu ấy ra được không?
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? nghe có tự nhiên không
A: You’re welcome. If my answers are good enough please consider featuring them by clicking the crown icon.
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? tôi muốn nghe nhạc
A: I want to listen to music
Q: Come si dice in Inglese (Stati Uniti)? trăm nghe không bằng một thấy nói Tiếng Anh như thế nào?

Altre domande riguardo "Nghe"

Q: nghe có tự nhiên không? sembra naturale?
A: Check the question to view the answer
Q: nghe có tự nhiên không? sembra naturale?
A: Check the question to view the answer
Q: nghe ổn ko sembra naturale?
A: How to get out of the dark and find the best way to the light?
Q: nghe có ổn k mọi người sembra naturale?
A: Check the question to view the answer
Q: Làm thế nào để có thể cải thiện những kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trong tiếng anh.
A: Check the question to view the answer

Significati ed usi per simili parole o frasi

Parole più recenti

nghe

HiNative è una piattaforma d'utenti per lo scambio culturale e le conoscenze personali delle lingue. Non possiamo garantire che tutte le risposte siano accurate al 100%.

Domande Recenti
Topic Questions
Domande suggerite